top of page

Literatura

_MG_1315 — kopia.JPG

      Zamieszczony poniżej spis publikacji zawiera tytuły, z którymi warto się zapoznać żeby dokładniej zaznajomić się z historią i kulturą zachodniej Ukrainy - Kresów - Galicji, a także co może bardziej istotne zrozumieć szereg uwarunkowań i zależności wpływających na rzeczywisty, a nie zmitologizowany charakter tej części Europy. Obszar ten był bowiem niczym skomplikowana układanka złożona z różnych nie zawsze pasujących do siebie elementów co trudno zrozumieć opierając się jedynie na pięknych, ale niestety często wyidealizowanych wspomnieniach ich dawnych mieszkańców. Spis ten w żadnym razie nie jest spisem kompletnym, to jedynie propozycja niektórych pozycji, które mogą się okazać przydatne w poznawaniu tygla kulturowego jakim było Podole i inne historyczne regiony dawnej Rzeczpospolitej. 

M. Niedźwiedzki - Powiat podhajecki pod względem geograficznym, statystycznym i historycznym

Książka opublikowana została w 1896 r. przez nauczyciela z Podhajec. Jest ona bardzo cennym źródłem wiedzy o Ziemi Podhajeckiej w II poł. XIX w.  

J. Gajek - Zarys etnograficzny zachodniej części Podola

Publikacja zawiera wiele interesujących i szczegółowych informacji na temat codziennego życia, strojów czy budownictwa na Podolu Zachodnim. Autor swoje badania prowadził m.in. w Białokrynicy, a w tekście znajdują się informacje na temat jej mieszkańców.

A. Czołowski, B. Janusz - Przeszłość i zabytki woj. tarnopolskiego

Książka z 1926 r. w ciekawy i dokładny sposób opisująca historię regionu oraz poszczególnych miast, zamków i kościołów. Na końcu publikacji znajdują się liczne fotografie.

A. Rokosz - Lud w Podhajeckim (str. 345)

Relacja ks. Antoniego Rokosza z jego pobytu w Podhajcach oraz wsiach powiatu podhajeckiego, pod koniec XIX w. Tekst w wielu aspektach ma negatywną wymowę niemniej jednak zdecydowanie warty jest zapoznania się z nim. 

S. Barącz - Bajki, fraszki, podania, przysłowia i pieśni na Rusi

Intersujący zbiór ludowych opowiadań m.in. z Podola i Ziemi Halickiej przekazywanych z pokolenia na pokolenia w formie ustnej.

W. Zawadzki - Obrazy Rusi Czerwonej

Barwny i niezwykle plastyczny opis życia na Podolu o dużej wartości etnograficznej. 

J. Bayger - Powiat trembowelski, szkic przyrodniczo-historyczny i etnograficzny.

Cenny i wyczerpujący opis powiatu trembowelskiego z bogatymi opisami lokalnych zwyczajów oraz historii. Ziemia Trembowelska graniczy od zachodu z powiatem podhajeckim stanowiąc jej najbliższe sąsiedztwo dlatego też publikacja ta stanowi ważne źródło etnograficzne i historyczne.

J. Czarnecki - Brzeżany, pamiątki i wspomnienie. W setną rocznicę założenia gimnazjum.

Opis sąsiedniego dla Podhajec miasta oraz jego zabytków i najbliższej okolicy. Brzeżany były ważnym ośrodkiem miejskim również dla mieszkańców powiatu podhajeckiego i nie tylko dlatego też warto przybliżyć sobie ich dzieje.

W. Osadczy - Podole w polskiej historii i kulturze.

Artykuł ten zawiera cennych informacji na temat polskiego osadnictwa na Ziemi Podolskiej i choć dotyczy głębszych jej zakątków jak Kamieniec Podolski czy Winnica to ma istotną wartość dla poznania ogólnych procesów i zjawisk historycznych. Podejmuje on temat "mitu Kresów" w polskiej świadomości narodowej.

Z. Budzyński - Kresy południowo-wschodnie w drugiej połowie XVIII wieku. T. 1, Statystyka wyznaniowa i etniczna

Pierwszy tom tej niezwykle cennej serii książek poświęconych historii, ale przede wszystkim wielonarodowemu społeczeństwu Kresów ma charakter stricte statystyczny i jego treść w głównej mierze stanowią dokładne tabele opisujące mieszkańców Podola, Ziemi Halickiej czy Lwowskiej pod kątem wyznania i charakterystyki wyznaniowej.  Stąd też sięgnąć po nią powinny w pierwszej kolejności osoby najbardziej zainteresowane, poszukujące wszelkich detali i szczegółów opisujących rzeczywistość wschodniogalicyjską w końcu XVIII w.

Z. Budzyński - Kresy południowo-wschodnie w drugiej połowie XVIII wieku. T. 2, Atlas geograficzno-historyczny

Drugi tom serii "Kresy południowo-wschodnie..." to zbiór wyjątkowo ciekawych map w sposób bardzo wyraźny obrazujących różne aspekty życia społecznego we kresowych wsiach, miastach i całym regionie. Publikacja szczególnie godna polecenia.

Z. Budzyński - Kresy południowo-wschodnie w drugiej połowie XVIII wieku. T. 3, Studia z dziejów społecznych

Niezwykle ciekawa i obszerna publikacja poruszająca rzadko podejmowane tematy z historii kresowych społeczności i ich wzajemnych stosunków. Wyczerpująca i wyjątkowo merytoryczna treść podana jest w przystępnej formie i wzbogacona bardzo licznymi grafikami i ilustracjami. Publikacja szczególnie godna polecenia. 

S. Nicieja - Kresowa Atlantyda: Historia i mitologia miast kresowych

Popularna seria książek opisujących kresowe miasta i miasteczka o ciekawych, rozbudowanych opisach i bogatej szacie graficznej. Autor książek przytacza wiele nieoczywistych i mało znanych historii co jest ich niewątpliwą zaletą. Całość zabarwiona jest delikatną nutą nostalgii za minionymi czasami.

O. Kolberg - Dzieła Wszystkie. Ruś Czerwona, T. 56, T. 57

Oskar Kolberg w swoim wielotomowym dziele w niezwykle szczegółowy sposób udokumentował etnograficzny charakter każdego z dawnych regionów Rzeczpospolitej. Tom 56 i 57 dotyczący Rusi Czerwonej a więc także Ziemi Tarnopolskiej zawiera cenne informacje o lokalnych zwyczajach i tradycjach jak również bogaty zbiór pieśni ludowych, śpiewanych na tych terenach od niepamiętnych czasów. Publikacja w formacie pdf dostępna jest na stronie internetowej Instytutu Oskara Kolberga

A. Błachowski - Ubiór i krajobraz kulturowy Polski i Ukrainy zachodniej w ikonografii J. Głogowskiego i K.W. Kielisińskiego

Ta wyjątkowa książka zawiera setki rysunków obrazujących mieszkańców wszystkich regionów dawnej Polski. Powstały one w pierwszej połowie XIX w. i mają wielką wartość etnograficzną. W publikacji tej znajdują się ryciny, na których uwiecznione są także osoby z Podola i Ziemi Halickiej.

C. Колодницький - Підгайці та Підгаєччина/S. Kołodnicki - Podhajce i Ziemia Podhajecka

(j. ukraiński)

Książka ta jest zbiorem artykułów dotyczących różnych aspektów historii dzisiejszego i dawnego powiatu podhajeckiego. Opracowana została przez interdyscyplinarny zespół ukraińskich naukowców i krajoznawców.

Iwan Łysiak Rudnicki - Między historią a polityką

Książka dotyczy historii i stosunków politycznych w szerszym ujęciu, jednak dzięki niej można zrozumieć również wiele zjawisk zachodzących pomiędzy Polakami i Ukraińcami zarówno w dużej jak i małej skali.

J. Hrycak - Nowa Ukraina. Nowe interpretacje

Książka dotyczy historii i stosunków politycznych w szerszym ujęciu, jednak dzięki niej można zrozumieć również wiele zjawisk zachodzących pomiędzy Polakami i Ukraińcami zarówno w dużej jak i małej skali.

W. Helak - Nad Zbruczem

Powieść, której akcja toczy się w sercu Podola.

A. Janeczek - Osadnictwo pogranicza polsko-ruskiego. Województwo bełskie od schyłku XIV do początku XVII w.

P. Kuliszewicz - Pomniki epigrafiki i heraldyki dawnej Rzeczypospolitej na Ukrainie, T. 2. Dawne województwo podolskie

A. Biedrzycka - Pomniki epigrafiki i heraldyki dawnej Rzeczypospolitej na Ukrainie, T. 5. Ziemia Halicka dawnego województwa ruskiego

J. Ostrowski - Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, T. 4. Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego

G. Rąkowski - Podole. Przewodnik po Ukrainie Zachodniej

J. Smalewski - Wyrok Workuta

bottom of page